Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
24
ມື້ວານ
38
ເດືອນນີ້
1,104
ເດືອນກ່ອນ
1,177
ປີນີ
3,454
ປີກ່ອນ
1,281
ອອນໄລ
1
 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການ ສື່ສານ
 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່ານຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະຄົມ ແລະ ເລກລະຫັດ ອິນເຕີເນັດ
 4. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າໂທລະສັບ
 5. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາ
 6. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມການເງິນ
 7. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
 8. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື
 9. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 10. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມໄປສະນີ
 11. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ
 12. ຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
 13. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 14. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຊອບແວແລະສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ
 15. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ
 16. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ
 17. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການອິນເຕີເນັດ
 18. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າ-ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງໄອທີ
 19. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບສະບັບເລກທີ3374/ປທສ