Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
0
ມື້ວານ
0
ເດືອນນີ້
0
ເດືອນກ່ອນ
0
ປີນີ
0
ປີກ່ອນ
0
ອອນໄລ
1
 1. ແຈ້ງການ ການກຳນົດຫຼັກການລວມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຂາຍ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດໂປຼໂມຊັນຕ່າງໆ
 2. ແຈ້ງການ ການກຳນົດອັດຕາຄ່າໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ
 3. ແຈ້ງການ ການກໍານົດເວລາປິດເບີເປີດໃໝ່ທີ່ບໍ່ມາຂຶ້ນທະບຽນ
 4. ແຈ້ງການ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖືແບບເຕີມເງິນ
 5. ແຈ້ງການ ການຊົມໃຊ້ຄ່າໂທລະສັບ
 6. ແຈ້ງການ ການປະຕິບັດອັດຕາຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສັ້ນ
 7. ແຈ້ງການ ເນື້ອໃນຂໍ້ເກືອດຫ້າມໃນການບໍລິການ ແລະ ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນ ສປປ ລາວ
 8. ແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະການເກັບຄ່າເສົາ B T S
 9. ແຈ້ງການ ການຈຳໜ່າຍ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຊິມຄາດໂທລະສັບແບບຕື່ມເງິນ
 10. ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງ ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງ-ຮ້ານ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 11. ແຈ້ງການ ຫ້າມຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອບໍລິການໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
 12. ແຈ້ງການ ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທລະສັບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສັນ ໃນ ສປປ ລາວ
 13. ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ຊົມໃຊ້ເບີໂທລະສັບມືຖື ແບບເຕີມເງິນ
 14. ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ
 15. ແຈ້ງການການປະຕິບັດຂໍ້ຫ້າມການບໍລິການຮ້ານອີນເຕີເນັດກາເຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 16. ແຈ້ງການການຂໍອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ ເລກທີ 027/ພປທສ.ນວ
 17. ແຈ້ງການໃຫ້ຂື້ນມາແຈ້ງກ່ຽວກັບສາຍເກາະຫ້ອຍຂອງພາກສ່ວນຕົນທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ຫຼືບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ເສົາໄຟຟ້າ ຕາມເສັ້ນທາງໃນ ນະຄອນຫຼວງ ສະບັບເລກທີ 049/ພປທສ.ນວ
 18. ແຈ້ງການໃຫ້ຂື້ນມາແຈ້ງເລື່ອງການໂຈະອອກອະນຸຍາດເປີດໃຫມ່ດໍາເນີນກິດຈະການໃຫ້ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດກາເຟ ສະບັບເລກທີ 482/ພປທສ.ນວ